“LashTeam by Ildikó Molnár” Nyereményjáték szabályzata

 

 I. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE

 

A játék elnevezése

„LashTeam by Ildikó Molnár Nyereményjáték” (a továbbiakban: Játék).

 

A Játék szervezője

Oláh-Molnár Ildikó EV.

Székhely: 1149 Budapest, Róna utca 93.

cégjegyzékszám: 50-44-3095

adószám: 67581816-1-42

(a továbbiakban: Szervező)

 

A játék meghatározása

Szervező nyereményjátékot hirdet a www.facebook.com és www.instagram.com címeken elérhető közösségi portálokon (a továbbiakban: Facebook, Instagram vagy közösségi portálok) 2021. Október 27-től 2021. November 14-ig.

 

A Játék időtartama alatt a Játékban résztvevőknek

  1. Követniük kell a https://www.instagram.com/lashteam_byildikomolnar/ Instagram oldalt (a továbbiakban Instagram oldal)
  2. A Szervező által a közösségi portálokon közzétett Játék leírást tartalmazó bejegyzéseihez (továbbiakban Játék Bejegyzések) legalább 1 alkalommal hozzászólásban (továbbiakban Hozzászólás) meg kell írniuk, hogy az Utalvány vagy a Képzés Fődíjat szeretnék-e megnyerni.
  1. Választható jelleggel megjelölhetnek @ jeles említés formájában (továbbiakban Jelölés)  a Játék Bejegyzéseknél Hozzászólásban egy Ismerőst

 

Az I.1. és I.2. pontokat teljesítő Játékosok részt vesznek a Fődíj sorsoláson. A Fődíj sorsolás során a Játék végén, a Játék ideje alatt a Játékban résztvevők közül 1 fő, véletlenszerűen kiválasztott Játékos kerül kisorsolásra, a kisorsolt Játékos nyereménye a Játékos hozzászólásában legutoljára megemlített Főnyeremény. Ha a Játékos Hozzászólásában ez szerepelt:

  1. Utalvány, akkor a Főnyeremény 1 db 104 000 Ft értékű Szempilla Utalvány;
  2. Képzés, akkor a Főnyeremény 1 db 80 000 Ft értékű Szempilla Képzés;

 

Az I.1. és I.2. pontok feltételeit teljesítők jogosultak Játékosonként maximum 1 db Garantált Díjazásra (továbbiakban Garantált Díjazás), mely szerint a játék ideje alatt a játékban résztvevők között játékosonként összesen 1 db 100%-os fizetés jóváírási lehetőséget biztosítunk az alábbi szolgáltatások közül, a Játékos által a Hozzászólásban legutoljára megemlített Főnyeremény alapján. Ha a Játékos Hozzászólásában ez szerepelt:

  1. Utalvány, akkor a Garantált Díjazás 5000 Ft értékű Allergia teszttel egybekötött, személyes egyéni tanácsadás;
  2. Képzés, akkor a Garantált Díjazás 10.000 Ft értékű 20 perces szakmai konzultáció;

 

Az I.3 pont feltételét teljesítők jogosultak 1 db Extra Garantált Díjazásra (továbbiakban Extra Garantált Díjazás), mely szerint a játék ideje alatt a játékban résztvevők között játékosonként összesen 1 db 15%-os fizetés jóváírási lehetőséget biztosítunk a https://lashteam-by-ildiko-molnar.salonic.hu/ időpontfoglaló felületen listázott (továbbiakban Időpontfoglaló vagy Salonic)  szolgáltatásokra.

A Garantált és az Extra Garantált Díjazás által nyújtott fizetés jóváírási lehetőségek érvényesítéséhez az Időpontfoglaló rendszerben lefoglalt Szolgáltatásoknál a Megjegyzés mezőben meg kell adni a Játék feltételeit teljesítő felhasználóknak küldött “Kedvezmény kódot”.

A nyeremények felhasználhatók a LashTeam By Ildikó Molnár Szempilla Szalonban:

  • 1064 Budapest, Rózsa utca 93. 5./7

A nyeremény pénzre nem váltható.

A nyereményjátékhoz a Facebook-nak és az Instagramnak nincs köze.

A nyereményjáték a résztvevők számára díjmentes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

 

II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, vagy Magyarországon életvitelszerűen tartózkodó természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

 

III. A JÁTÉK IDŐTARTAMA:

A Játék 2021. Október 27. napján kezdődik, és 2021. November 14. 24:00-ig tart.

A sorsolás 2021. November 17-én lesz. A Szervező a sorsolás eredményéről a Játékban résztvevőket legkésőbb a sorsolást követő 7 napban a https://www.instagram.com/lashteam_byildikomolnar/ Instagram oldalon közzétett bejegyzés formájában értesíti. .

 

IV. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI:

A játékban minden olyan, II. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki a játék időtartama alatt teljesíti az I.1 és I.2. illetve választhatóan a I.3 pontokban megadott feltételeket. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

 

V. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a játék időtartama alatt teljesíti az I.1 és I.2. illetve választhatóan a I.3 pontokban megadott feltételeket. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

 

VI. NYEREMÉNYEK:

Főnyeremény: 1 db 104 000 Ft értékű Szempilla Utalvány vagy 1 db 80 000 Ft értékű Szempilla Képzés;

A főnyeremény felhasználását legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 napon belül lehet csak megkezdeni. A Szempilla Utalvány Főnyereményt az első felhasznált alkalomtól számított 6 hónapon belül lehet felhasználni. Ha a Főnyeremény az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül legalább egyszer nem kerül használatba, akkor a Főnyeremény lehetőség az érvényét veszti.

Garantált Díjazás: 100%-os fizetés jóváírási lehetőség 5000 Ft értékű Allergia teszttel egybekötött, személyes egyéni tanácsadásra vagy 10.000 Ft értékű 20 perces szakmai konzultáció;

A kuponok csak legkésőbb 2021.11.30. 23:59-ig megtörtént Időpontfoglalás vagy személyes beváltás esetén érvényesek. Időpontfoglalás esetén a kuponok bármely előre lefoglalt,  akár 2021.11.30 23:59 utáni, időpontra IS érvényesek. A lényeg, hogy az időpontfoglalás legkésőbb 2021.11.30. 23:59-ig érkezzen be. A Garantált Díjak személyenként csak 1 alkalommal használhatók fel.

Extra Garantált Díjazás: 15%-os fizetés jóváírási lehetőség a https://lashteam-by-ildiko-molnar.salonic.hu/ időpontfoglaló felületen listázott (továbbiakban Időpontfoglaló vagy Salonic)  szolgáltatásokra

A kuponok csak legkésőbb 2021.11.30. 23:59-ig megtörtént Időpontfoglalás vagy személyes beváltás esetén érvényesek. Időpontfoglalás esetén a kuponok bármely előre lefoglalt,  akár 2021.11.30 23:59 utáni, időpontra IS érvényesek. A lényeg, hogy az időpontfoglalás legkésőbb 2021.11.30. 23:59-ig érkezzen be. Az Extra Garantált Díj személyenként csak 1 db szolgáltatásra érvényesíthető.

A nyeremények felhasználhatók a LashTeam By Ildikó Molnár Szempilla Szalonban:

  • 1064 Budapest, Rózsa utca 93. 5./7

 

VII. SORSOLÁS IDEJE ÉS A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE:

Sorsolás: 2021. November 17-én a Szervező által. Szervező a Játék eredményét legkésőbb a sorsolást követő 7 napon belül a https://www.instagram.com/lashteam_byildikomolnar/ Instagram oldalon közzétett bejegyzés formájában közli. .

. A nyertes Játékos ezt követően felveheti a kapcsolatot Szervezővel a Szervező https://szempillaoktatas.hu/kapcsolat/ weboldalán közzétett elérhetőségek egyikén. A nyereményt a Játékos az Szervezővel egyeztetett módon a VI. pontban ismertetett feltételek szerint beválthatja.

 

VIII. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK:

A nyereményt, a Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja Tv.) 76. § (5) bekezdése által előhívott (3) bekezdése alapján, illető adókötelesség megfizetése, az Szja Tv. 70. § (3) bekezdés d) pontja, valamint az Szja Tv. 69. § (1) bekezdése alapján, a Szervezőt terheli.

A nyertes Játékos köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot megadni. Az esetleges késedelemből adódó, a Szervezőt terhelő következményekért a nyertes Játékos felelőssé tehető. Szervező jogosult a nyereményeket mindaddig visszatartani amíg a szükséges információkat Játékostól nem kapja meg.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

 

IX. ADATKEZELÉS:

A Játékos, illetve törvényes képviselője jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. A Közösségi Portálokon, vagy a játék során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg.

Tájékoztatjuk, hogy Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a pályázatok elbírálásától számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilván tarthatja.

Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük.

Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni.

Az adatok kezelését Szervező, mint adatkezelő végzi. Az adatfeldolgozó: Oláh-Molnár Ildikó EV. (székhely: 1149 Budapest, Róna utca 93.) Szervező a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény) megfelelően, bizalmasan kezeli.

Játékos hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben játékon a nyertesek között szerepel, úgy nevét és lakcímét (kizárólag a település nevét) a Szervező internetes oldalain (https://szempillaoktatas.hu) illetve Instagram és Facebook oldalán, a Szervező munkatársai a pályázat elbírálásának napját követően 60 napon keresztül közzétegyék.

A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:

a) Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, életkor, telefonszám stb.) a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;

b) Szervező fenntartja a jogot, hogy külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a médiában, saját kommunikációs csatornáin és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló anyagokban;

c) a résztvevő Játék során megadott telefonszám és email cím adatai a Szervező által reklámcélú felhasználásra kerülhet, így résztvevő reklám célú tartalmat kaphat, melyben akciókról, újdonságokról értesíthetik.

 

XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa.

A résztvevők törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével (válaszadás) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.